Ostatné


Vyhodnotenie LTS 2020

Vyhodnotenie LTS 2020

Vyhodnotenie roka 2019

vyhodnotenie_roka_2019

Brigáda – osobný dotazník

Osobný_dotazník_dohoda

Osobný dotazník-priebeh zam.

POZOR!!!!- UCHÁDZAČI O BRIGÁDU MUSIA MAŤ 18 ROKOV!!!!

 

Prevádzkový poriadok Slnečných jazier

prevadzkovy_poriadok_slnecne_jazera    v znení dodatkov 1-3 – stiahni tu.

Prevádzkový poriadok parkoviska

parkovanie_-PP-o-dočasnom-parkovaní-od-r.-2020 final

 

Žiadosť o povolenie výstavby móla

Žiadosť-o-povolenie-na-výstavbu-umiestnenie-mola

Povolenie na výstavbu móla musíte žiadať na stavebnou úrade v Senci.

potrebné dokumenty:

– list vlastníctva

– kópia z katastrálnej mapy + nákres móla a m2

– vyjadrenie SCR s.r.o. Senec

– vyjadrenie zo štátnej plavebnej správy v Bratislave (Prístavná 1. Bratislava)

Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. vydáva súhlas k stavbe móla za týchto podmienok:

– mólo nebude brániť prístupu verejnosti a členom MsO SRZ  Senec k vodnej hladine
– majiteľ móla nevyznačí priestor ako súkromný pozemok
– po umiestnení móla majiteľ uhradí poplatok za mólo podľa VZN mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta č. 3/2009, príloha č. 4, bod 10., na základe nájomnej zmluvy so Správou cestovného ruchu Senec s. r. o.
– v prípade nutnosti (čistenie jazier, ekologická havária, atď.) je majiteľ povinný odstrániť mólo do 14 dní od písomného vyzvania
– po vybudovaní móla má nájomca právo zistiť skutočný stav stavby (majiteľom udané rozmery)

 

Žiadosť o povolenie na predaj

ŽIADOSŤ – tlačivo

POZOR ZMENA!!!OZNAM PRE PREDAJCOV PRI PODANÍ ŽIADOSTI NA PREDAJ

ZMENA !!!! žiadosti na Senecké leto 2020 posielať na info@super.sk !!!

Žiadosti ohľadom predaja počas Veľkého letného karnevalu zasielajte na : simova@slnecnejazera.eu, alebo poštou na: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec najneskôr do 8. mája 2020.

 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku

Zamer_prenajmu_Kuhajdova

Zamer_prenajmu_PizzaBucki

Zamer_prenajmu_PizzaBucki_ihrisko