Ostatné

 

Vyhodnotenie LTS a roka

Žiadosti

  • žiadosť o povolenie výstavby móla
       • Povolenie na výstavbu móla musíte žiadať na stavebnom úrade v Senci.
        potrebné dokumenty:
         •  list vlastníctva
         •  kópia z katastrálnej mapy + nákres móla a m2
         •  vyjadrenie SCR s.r.o. Senec
         •  vyjadrenie zo štátnej plavebnej správy v Bratislave (Prístavná 1. Bratislava)
       • Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. vydáva súhlas k stavbe móla za týchto podmienok:
         •  mólo nebude brániť prístupu verejnosti a členom MsO SRZ  Senec k vodnej hladine
         •  majiteľ móla nevyznačí priestor ako súkromný pozemok
         • po umiestnení móla majiteľ uhradí poplatok za mólo podľa VZN mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta č. 3/2009, príloha č. 4, bod 10., na základe nájomnej zmluvy so Správou cestovného ruchu Senec s. r. o.
         • v prípade nutnosti (čistenie jazier, ekologická havária, atď.) je majiteľ povinný odstrániť mólo do 14 dní od písomného vyzvania
         • po vybudovaní móla má nájomca právo zistiť skutočný stav stavby (majiteľom udané rozmery)
         • Tlačivo – ohlásenie drobnej stavby mesto Senec

Žiadosti pre predajcov na podujatiach (Karneval, Senecké leto, Veľkonočné a Vianočné trhy) a počas letnej turistickej sezóny

 

Oznámenia

Možnosti reklamy

  • areál Slnečných jazier (prezliekarne a sektorove tabule)
  • led obrazovka MsKS
  • interaktívna mapa www.slnecnejazera360.sk

Iné