Ostatné


Oznamy 2021

Oznam Kuhajdová-2

Oznam Pizza Bucki-2

Vyhodnotenie LTS 2020

Vyhodnotenie LTS 2020

Brigáda – osobný dotazník

Brigáda_osobný_dotazník

Osobný dotazník-priebeh zam.

 

Prevádzkový poriadok Slnečných jazier

prevadzkovy_poriadok_slnecne_jazera    v znení dodatkov 1-3 – stiahni tu.

Prevádzkový poriadok parkoviska

parkovanie_-PP-o-dočasnom-parkovaní-od-r.-2020 final

 

Žiadosť o povolenie výstavby móla

Žiadosť-o-povolenie-na-výstavbu-umiestnenie-mola

Povolenie na výstavbu móla musíte žiadať na stavebnou úrade v Senci.

potrebné dokumenty:

– list vlastníctva

– kópia z katastrálnej mapy + nákres móla a m2

– vyjadrenie SCR s.r.o. Senec

– vyjadrenie zo štátnej plavebnej správy v Bratislave (Prístavná 1. Bratislava)

Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. vydáva súhlas k stavbe móla za týchto podmienok:

– mólo nebude brániť prístupu verejnosti a členom MsO SRZ  Senec k vodnej hladine
– majiteľ móla nevyznačí priestor ako súkromný pozemok
– po umiestnení móla majiteľ uhradí poplatok za mólo podľa VZN mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta č. 3/2009, príloha č. 4, bod 10., na základe nájomnej zmluvy so Správou cestovného ruchu Senec s. r. o.
– v prípade nutnosti (čistenie jazier, ekologická havária, atď.) je majiteľ povinný odstrániť mólo do 14 dní od písomného vyzvania
– po vybudovaní móla má nájomca právo zistiť skutočný stav stavby (majiteľom udané rozmery)

Žiadosť o povolenie na predaj

ŽIADOSŤ – tlačivo

POZOR ZMENA!!!OZNAM PRE PREDAJCOV PRI PODANÍ ŽIADOSTI NA PREDAJ

Žiadosti zasielajte na : info@slnecnejazera.eu, alebo poštou na: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec

Oznámenie o zámere prenájmu majetku

Oznámenie o zámere prenájmu pozemkov